OGŁOSZENIE O OTWARCIU KONKURSU NA TYTUŁ ATEISTY/ATEISTKI ROKU 2020

Fundacja imienia Kazimierza Łyszczyńskiego ogłasza otwarcie konkursu na Tytuł Ateisty/Ateistki Roku 2020.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania kandydatur zgodnie z poniższym wzorem w terminie do 25 lutego do godz. 18.00.

Przypominamy, że nagroda jest przyznawana corocznie w kategorii krajowej i międzynarodowej osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie promowania światopoglądu ateistycznego i wolności od religii, przeciwdziałania dyskryminacji na tle światopoglądowym oraz integracji polskiego i międzynarodowego ruchu ateistycznego. W kategorii międzynarodowej premiowane są dodatkowo zasługi na rzecz promowania światopoglądu ateistycznego w Polsce. Otrzymane kandydatury zostaną przekazane do Kapituły Konkursu br. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród będzie miała miejsce w Warszawie w sobotę 28 marca br. podczas Bankietu Ateistycznego, na który serdecznie zapraszamy.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: biuro@lyszczynski.com.pl lub telefonicznie na nr 793 133 404 lub 501518757


Fundacja imienia Kazimierza Łyszczyńskiego
———————————
KONKURS NA TYTUŁ
„ATEISTA/ATEISTKA ROKU 2020”

Zgłoszenie Kandydatury

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO KANDYDATA/KANDYDATKI LUB ORGANIZACJI

Imię i nazwisko/Nazwa organizacji:
…………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe (jeśli znane) :
Adres
…………………………………………………………………………………………

nr telefonu ………………e-mail ………………….strona WWW………………………..

Kategoria
(Niepotrzebne skreślić)

Kategoria krajowa
Kategoria międzynarodowa

KRÓTKIE PRZEDSTAWIENIE ZGŁASZANEJ OSOBY/ORGANIZACJI
(Do 100 wyrazów):
………………………………………………………………………………………………………………………

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA (OPIS OSIĄGNIĘĆ)
(Do 200 wyrazów)
…………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO
A) Osoba fizyczna
Ja podpisany(a)…………………………………………………………………..
adres do kontaktu (telefon, mejl)
………………………………………………………………………………………….

B) Organizacja zgłaszająca kandydata

………………………………………………………………………………………………………….(nazwa, adres, telefon, e-mail, nr w KRS, jeśli posiada):
Osoba reprezentująca organizację zgłaszającą kandydaturę:

Oświadczam, że zgłaszam kandydaturę ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. do konkursu na Tytuł „Ateista/Ateistka Roku 2020”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku ze zgłoszeniem kandydatury do konkursu, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji.
Jestem świadom(a), iż wypełnione przeze mnie w Formularzu Zgłoszeniowym dane osobowe Kandydatów są zbierane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia procedury konkursowej .
Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

(Miejsce i data) Czytelny podpis

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz