Parada Równości 2016

fot. Marek Łukaszewicz

Już po raz kolejny Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego wzięła udział w Paradzie Równości zorganizowanej przez Fundację Wolontariat Równości w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym – nieformalnym zrzeszeniem osób prywatnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, partii, mediów, i innych podmiotów. Dzięki swojej otwartej formule Parada Równości stała się wspólnym świętem dla wszystkich organizacji , stowarzyszeń i partii politycznych którym bliska jest idea wolności, równości i tolerancji na stałe wpisując się w kalendarz warszawskich wydarzeń.

strona , parada2016-2,

Historia Parady Równości zaczęła się 16 lat temu, w 2001 roku. Wówczas to odbyła się pierwsza, niewielka parada, zorganizowana przez stowarzyszenie ILGCN-Polska. Od samego początku założeniem organizatorów było zainteresowanie i włączenie do uczestnictwa w wydarzeniu możliwie największej ilości postępowych środowisk. Dopiero jednak, paradoksalnie, zakaz przeprowadzenia Parady Równości przez ówczesnego prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego spowodował szersze zainteresowanie wydarzeniem. Zamiast Parady odbył się wtedy pamiętny wiec przed Ratuszem, a przepisy na które powoływał się prezydent zostały przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, na wniosek Pełnomocniczki rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn Magdaleny Środy  zaskarżone, a następnie uznane za niekonstytucyjne przez Trybunał Konstytucyjny w 2005 roku. W 2007 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka również orzekł, że władze Warszawy naruszyły Europejską Konwencję Praw Człowieka, zakazując przeprowadzenia Parady Równości 2004 r.

Strona europrode 1

Parada 2005 roku również została zakazana, jednak tym razem się odbyła,  dzięki poparciu  ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji – Ryszarda Kalisza, i decyzji wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej, wicemarszałka Sejmu Tomasza Nałęcza i innych o uczestnictwie w marszu,  stała się jednym z największych nielegalnych pokojowych protestów po odzyskaniu wolności. Następne Parady odbywały się już bez zakłóceń ,  aż do 2009 roku. W 2010 Parada nie odbyła się , a zamiast niej prywatna firma zorganizowała komercyjną imprezę Europride 2010, która spotkała się z krytyką wielu środowisk za niejasności finansowe i odpłatny charakter imprezy.

strona , parada kalisz 2912,

W 2011 roku powrócono do pierwotnej formuły,  Paradę od tej pory organizował powoływany corocznie Komitet organizacyjny,a od 2013r. Fundacja Wolontariat Równości w porozumieniu z Komitetem.

strona , parada biedroń2912,

Corocznie powiększająca się frekwencja i coraz większa liczba podmiotów biorąca udział w Paradzie Równości świadczy dobitnie o potrzebie kontynuacji tego projektu. W tegorocznej Paradzie według wstępnych szacunków organizatorów i policji wzięło udział ok 35 000 osób. Poparcia udzieliło kilkadziesiąt organizacji pozarządowych i partii politycznych. W Paradzie uczestniczyli przedstawiciele 22 ambasad i wielu gości zagranicznych.Od kilku lat Parada Równości coraz mocniej zmienia się  z wydarzenia stricte związanego ze środowiskiem LGBT w masowy protest przeciwko różnego rodzaju nietolerancji wobec mniejszości. W manifeście tegorocznej Parady Równości zapisano 12 postulatów, które odnoszą się m.in. do sytuacji mniejszości etnicznych i wyznaniowych, tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, równego dostępu do edukacji i przestrzeni miejskiej, a także poszanowania praw zwierząt.

 

Poniżej tegoroczne postulaty:

Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem obowiązkiem Państwa – Żądamy prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości.

Prawa osób trans prawami człowieka – Żądamy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym.

Wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści – Żądamy regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią i nienawiści wobec osób LGBTQ. Postulujemy rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji.

Małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela – Żądamy wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

Miasta bez barier – Żądamy zniesienia barier ograniczających dostęp do dóbr kultury, miejsc rozrywki, a także innych miejsc publicznych osobom z wszelkimi niepełnosprawnościami, rodzicom z wózkami dziecięcymi i osobom poruszającym się na rowerach. Wykluczenie przestrzenne to izolacja społeczna.

Miasta otwarte przyjazne dla lokalnej społeczności – Apelujemy o otwieranie i udostępnianie przestrzeni miejskiej społeczeństwu oraz zaprzestanie zamykania już istniejących obszarów integracji społeczności lokalnych.

Otwarta Rzeczpospolita przyjaznym domem dla uchodźców i obcokrajowców – Żądamy usprawnienia, tj. skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski szczególnie w placówkach dyplomatycznych na wschodzie Europy. Żądamy ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce. Żądamy poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski. Azyl to nie wyrok więzienia. Zgodnie z przesłaniem Konstytucji 3 Maja: Kto granice Rzeczpospolitej nawiedza – wolnym jest!

Edukacja antydyskryminacyjna i etyka w szkole – Żądamy wprowadzenia do szkół publicznych rzetelnej, nowoczesnej edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność, oraz zajęć z etyki.

Rzetelna edukacja seksualna prawem każdego człowieka – Żądamy wprowadzenia, zwłaszcza do szkół i przedszkoli publicznych, rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku.

Zaostrzenie kar za przemoc na zwierzętach  Żądamy nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, zaostrzenia przepisów dotyczących maltretowania i zabijania zwierząt oraz zwiększenia wykrywalności i karalności tego typu przestępstw.

Różni – równi wobec siebie – Apelujemy do wewnątrz środowiska LGBTQ o rozprawienie się z wewnętrzną homo-, bi-, trans- i heterofobią.

Dość chamstwa – żądamy debaty Apelujemy do mediów o nielegitymizowanie skrajnie seksistowskich, homo-, bi-, i transofobicznych poglądów

Tekst i zdjęcia Marek Łukaszewicz

 

Wspomóż naszą fundację

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz